Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ArtCoffe.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właściciel

Sklep internetowy ArtCoffe.pl działający pod adresem internetowym www.artcoffe.pl oraz jego subdomenach jest własnością BODY & CREMA  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowej 104 , 02-867 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298511, NIP: 5213469700, REGON: 141278335, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, reprezentowanej przez Jerzego Stankiewicza .

Nr.Konta: mBank 78 1140 2004 0000 3802 7652 2481

Tel.: 22 715 69 96
E-mail: sales@artcoffe.pl

2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez ArtCoffe.pl oraz sklepy działające w subdomenach ArtCoffe.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w ArtCoffe.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.


3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług ArtCoffe.pl niezbędny jest dostęp do sieci Internet, konto poczty elektronicznej. Konto poczty elektronicznej musi być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie ArtCoffe.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".


ZAKUPY W ARTCOFFE.PL

1. Działalność

BODY & CREMA Sp. z o.o. prowadzi miedzy innymi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można jedynie przez strony internetowe ArtCoffe.pl.

2. Obszar działania

Usługi oferowane przez ArtCoffe.pl dostępne są na terenie Polski.

3. Informacje o produktach

Zamieszczone na stronach internetowych ArtCoffe.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. ArtCoffe.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

4. Ceny

a) Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie sklepu internetowego ArtCoffe.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

b) Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu Internetowego ArtCoffe.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

c) Sklep Internetowy ArtCoffe.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

d) Promocje w sklepie internetowym ArtCoffe.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

e) Ceny towarów obowiązujące w sklepie Internetowym ArtCoffe.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia na towar indywidualnie przez Klienta za pośrednictwem sieci Internet, na stronie internetowej www.artcoffe.pl W przypadku złożenia zamówienia  bezpośrednio w miejscu sprzedaży obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w BODY & CREMA Sp. z o.o.


5. Oferta Handlowa

a) Zamieszczone ceny na stronie sklepu internetowego ArtCoffe.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

b) Zawartość Sklepu internetowego ArtCoffe.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

c) Obecność produktów na stronie internetowej sklepu internetowego ArtCoffe.pl nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BODY & CREMA Sp. z o.o. w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z fakturą VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy

W zależności od opcji wybranej przez Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem dostawców ArtCoffe.pl, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie ArtCoffe.pl.
Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia

Parametry przesyłek dystrybuowanych za pośrednictwem  firmy kurierskiej działającej na zlecenie BODY & CREMA Sp. z o. o. :

maksymalna waga paczki – 30 kg

maksymalna objętość paczki – 0,2 m3

najdłuższy bok – 1,5 m

maksymalna ilość paczek do jednego Odbiorcy – 5


III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej ArtCoffe.pl . Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów produkty".Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, iż wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. ArtCoffe.pl zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

3. Możliwość zmiany zamówienia i anulacji zamówienia

1. Zmian lub anulacji zamówienia Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
2. Zmian lub anulacji zamówienia można dokonać kontaktując się z osobą odpowiedzialna za obsługę Klienta w Sklepie internetowym ArtCoffe.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@artcoffe.pl.

 

4. Termin realizacji dostawy

Dostawy realizowane własnym transportem  odbywają się we wszystkie dni robocze w godz. 11.00-16.00. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 10.00-18.00.


ArtCoffe.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne. ArtCoffe.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

a) W zależności od preferencji Klienta, oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez ArtCoffe.pl - w przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierską, lub bezpośrednio przez sklep internetowy, ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia  w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

b) Jeśli w magazynie sklepu internetowego ArtCoffe.pl  zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep internetowy ArtCoffe.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Do czasu otrzymania informacji zwrotnej od Klienta, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

c) W przypadku, gdy Sklep Internetowy ArtCoffe.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów, lub o jego anulowaniu w zależności od decyzji Klienta zgodnie z pkt b).


6. Odmowa realizacji zamówień

ArtCoffe.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

-  Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez ArtCoffe.pl za wymagające potwierdzenia.
- Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.


7. Faktura

Do zamówienia dołączany jest Paragon lub faktura VAT w zależności od wybranej formy przez Klienta, obejmujący dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia BODY & CREMA Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.


IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności

Klient ArtCoffe.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.

Na wszelkie dodatkowe płatności wykraczajace poza uzgodnione wynagrodzenie Artcoffe.pl musi uzyskać zgodę klienta najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta(konsumenta) woli związania się umową. Jeżeli Artcoffe.pl nie otrzyma wyrażnej zgody klienta(konsumenta), lecz założy jej istnienie przez zastosowanie domyslnych opcji klient będzie miał prawo do zwrotu uiszczonej płatnosci dodatkowej.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
- przelewem on-line po otrzymaniu ze sklepu internetowego ArtCoffe.pl maila z informacją zwrotną, że zamówienie zostanie zrealizowane.

- przelewem na  konto bankowe BODY & CREMA  Sp. z o.o. po otrzymaniu ze sklepu internetowego ArtCoffe.pl maila z informacją zwrotną, że zamówienie zostanie zrealizowane.

nr.konta; mBank 78 1140 2004 0000 3802 7652 2481 

- gotówką przy odbiorze towaru od kuriera  bądź dostawcy ArtCoffe.pl

ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz BODY & CREMA Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością BODY & CREMA Sp. z o.o.

Artcoffe.pl


V. DOSTAWA

1. Dostawca

a) W przypadku realizacji dostaw przez dostawcę BODY & CREMA Sp. z o.o., dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

b) W przypadku realizacji dostaw przez przedstawiciela firmy kurierskiej, dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy przesyłki. ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

2. Nieobecność Klienta


a) Dostawa na terenie Warszawy: w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, dostawca  ArtCoffe.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik ArtCoffe.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 19 PLN.

b) Dostawa na terenie kraju: w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, przedstawiciel  firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, przy czym trzecia próba dostarczenia jest płatna wg tabeli opłat firmy kurierskiej i obciąża Klienta. Nieudane próby dostarczenia przesyłki do Klienta skutkują zwrotem paczki do sklepu internetowego ArtCoffe.pl. Koszt zwrotu paczki wynosi tyle ile jej nadanie i obciąża Klienta. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem za paczkę, której nie odebrał,  BODY & CREMA Sp. z o.o. zwróci Klientowi równowartość zamówienia potrącając wszystkie koszty związane ze zwrotem paczki.

ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. ArtCoffe.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty.  ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi.


3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.


VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

a) Przy realizacji dostawy przez dostawcę ArtCoffe.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.
b) W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym ArtCoffe.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta ArtCoffe.pl. O wymienionych powyżej sytuacjach ArtCoffe.pl musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki przez Klienta.


2. Reklamacje, zwroty produktów

a) Klient ma prawo odstąpić od zawartej z ArtCoffe.pl umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki- wzór formularza odstapienia od umowy do pobrania Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru może nastąpić tylko w przypadku, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby ArtCoffe.pl w komplecie: produkt, dowód zakupu, kartę gwarancyjną, jeśli została wydana. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania faktury korygującej przez Klienta, na konto bankowe wskazane przez Klienta Koszt odesłania towaru ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi.

b) W przypadku dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego, ale tylko po otrzymaniu od ArtCoffe.pl dyspozycji co do terminu , formy i sposobu rozliczenia należności. Koszt odesłania towaru ponosi ArtCoffe.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  stanowi załącznik do Regulaminu.

c) W razie niezgodności towaru z umową, Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny, albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od odbioru towaru i pod warunkiem, że towar nie zastał napoczęty. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta ArtCoffe.pl. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta .Koszt odesłania towaru ponosi ArtCoffe.pl.

e) ArtCoffe.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

f) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej ArtCoffe.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług ArtCoffe.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email

ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, ArtCoffe.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie ArtCoffe.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę BODY & CREMA Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest BODY & CREMA Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich-"Polityka przetwarzania danych osobowych"(do pobrania), "Regulamin-instrukcja przetwarzania danych"(do pobrania)

c) Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności  w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej ArtCoffe.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. ArtCoffe.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
f) ArtCoffe.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie ArtCoffe.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. ArtCoffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę ArtCoffe.pl.


5. Zmiana regulaminu

ArtCoffe.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu o czym poinformuje na   na stronie internetowej ArtCoffe.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej ArtCoffe.pl


6. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby BODY & CREMA Sp. z o.o.
Regulamin opublikowany w dniu 12.08.2010.VIII. ZAŁĄCZNIKI

Wzór wniosku o odstąpieniu od umowy (kliknij aby pobrać).

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (kliknij aby pobrać).

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (kliknij aby pobrać).

2010 ArtCoffe   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtSHOP   •   Projektowanie stron   •   Pozycjonowanie Kraków